kengggg : กลอนอ่าน

@kengggg โพสต์ไว้ที่บล็อกของเขา keng.ws ชวนนักอ่านให้เร่เข้ามา – มีกลอนด้วย!

“ ค่ายอ่านอ่านกันไป อ่านสดใสใจรื่นรมย์

อ่านเว็บอ่านขนม อ่านกล่องนมอ่านอาคาร

อ่านป้ายอ่านกล่องยา อ่านเสื้อผ้าอ่านแม่บ้าน

อ่านอ่านกันทั้งงาน อ่านทุกสารอ่านทุกคน ”

แหล่มเลย ;)

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*